ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Цілі і завдання діяльності НПГУ

1. Мета діяльності профспілки – представництво і захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

2. Представляє та відстоює інтереси членів НПГУ в державних, господарських та інших органах усіх рівнів, включаючи право на подання позовів до суду та арбітражу.

3. Укладає через колективні договори угоди про умови праці і заробітної плати, застосовує законодавство про працю, використовує суспільні фонди споживання у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Захищає життя та здоров'я членів профспілки шляхом ефективного запровадження в життя трудового законодавства через підписання колективних договорів, угод.

5. Домагається приведення законів України у відповідність з конвенціями МОП.

6. Сприяє зміцненню солідарності між організаціями і членами НПГУ з метою надання взаємодопомоги у вирішенні трудових конфліктів в інтересах трудящих під час укладання колективних договорів і угод. Здійснює контроль за їх виконанням.

7. Здійснює контроль і робить висновки щодо виконання колективних договорів та угод.

8. Здійснює підготовку кадрів (із числа членів профспілкового активу) для роботи у профспілці на професійній основі.

9. Бере участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями, вносить пропозиції щодо поліпшення роботи підприємств, установ, організацій, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

10. Спільно з власником або уповноваженим ним органом бере участь у розподілі фонду матеріального заохочення, фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва у визначених напрямах, бере участь у затвердженні кошторисів витрачення цих фондів після обговорення і схвалення їх трудовими колективами, а також визначає розміри премій та інших видів заохочення, матеріальної допомоги і винагороди за річні підсумки роботи підприємства, організації з фонду матеріального заохочення.

11. Заслуховує доповіді керівників підприємств, установ, організацій про виконання зобов'язань за колдоговором, угодами, заходами щодо організації і поліпшення умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків.

12. Бере безпосередню участь у розв'язанні питань щодо умов праці і заробітної плати, які згідно з законодавством підлягають вирішенню власником або уповноваженим ним органом спільно або за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, організації.

13. Здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, правил і норм техніки безпеки й виробничої санітарії, за дотриманням встановлених умов оплати праці.

14. Розглядає скарги щодо рішень уповноваженого органу про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам (каліцтвом, професійним захворюванням або іншим пошкодженням здоров'я), пов'язаною із трудовими відносинами.

15. Бере участь в управлінні загальнообов’язковим соціальним страхуванням працівників – членів НПГУ як представник застрахованих осіб відповідно до чинного законодавства, у призначенні допомоги із соціального страхування. Спільно з власником або уповноваженим ним органом контролює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій працівникам – членам НПГУ, і подає їх для призначення пенсій. Направляє працівників у санаторії, профілакторії і будинки відпочинку, контролює організацію медичного обслуговування працівників і членів їхніх сімей.

16. Контролює житлово-побутове обслуговування працівників.
17. За рахунок коштів профспілки та інших коштів створює Фонди солідарності, інші громадські фонди.

18. Проводить навчання членів профспілки відносно економічних, соціальних і політичних питань, питань щодо чинного трудового законодавства, профспілкових проблем та про історію профспілок.

19. Для виконання статутних завдань використовує різні методи і заходи, включаючи страйки, відповідно до чинного законодавства. Бере участь у вирішенні колективних трудових спорів.

20. Сприяє розвитку соціального партнерства.

21. У рамках чинного законодавства організовує проведення масових заходів : зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетування, інших колективних дій. Бере солідарну участь в аналогічних заходах, що проводяться іншими профспілками та профспілковими об'єднаннями.

22. Створює власні інспекції з праці та охорони праці, інститут уповноважених з охорони праці профспілки для здійснення профспілкового контролю за дотриманням законодавства про працю і про охорону праці, екологічної безпеки.

23. Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями, їх об'єднаннями, посадовими особами законодавства про працю з питань трудового договору (контракту), робочого часу і часу відпочинку, оплати праці, гарантій, компенсацій і пільг, а також з інших трудових і соціальних питань на підприємстві, в організаціях, де працюють члени НПГУ, вимагає усунення виявлених порушень.

24. Засновує засоби масової інформації.

25. Отримує, передає і поширює інформацію про свою діяльність згідно з чинним законодавством, інформацію про цілі і завдання профспілки.

26. Надає інформаційно-методичну, консультативну, правову та іншу практичну допомогу членам профспілки і профспілковим організаціям.

27. Здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.

III. Членство у профспілці.

1. Членами профспілки можуть бути особи, які визнають цей Статут, сплачують членські внески, не є членами інших профспілок. Посадові особи, які здійснюють функції найму і звільнення робочої сили, не можуть бути членами НПГУ.

2. Особи, які навчаються професіям у системі освіти, вступають у члени НПГУ на загальних засадах.

3. Прийом у члени НПГУ здійснюється на добровільній основі в індивідуальному порядку за особистою письмовою заявою відповідним профспілковим комітетом (Радою голів) первинної профспілкової організації. Особа вважається членом профспілки з моменту прийняття рішення про прийом, після чого на неї оформлюється облікова картка в первинній профспілковій організації. У разі відмови в прийнятті в члени профспілки на вимогу цієї особи питання розглядається вищим органом профспілки.

4. Членами профспілки можуть залишатися непрацюючі пенсіонери, безробітні, тимчасово непрацюючі з поважної причини за умови сплати членських внесків. Розмір внеску визначає первинна профспілкова організація НПГУ, але не менше 1% від їхнього сукупного доходу.

5. На індивідуальному обліку в первинній профспілковій організації можуть перебувати працівники інших підприємств за умови сплати ними членських внесків за встановленим розміром, але не менше 1% від їхньої заробітної плати.

6. Члени НПГУ можуть перебувати на індивідуальному обліку в міській, місцевій, територіальній, обласній, регіональній організації, центральному органі НПГУ у разі відсутності первинної профспілкової організації за місцем їхньої роботи або проживання.

7. Членство в НПГУ припиняється у разі:

· виходу із профспілки за особистою письмовою заявою;

· виключення з профспілки.

8. Член НПГУ письмово повідомляє профспілковий комітет (Раду голів) про свій вихід, зазначаючи дату і причину виходу із профспілки. Профспілковий комітет (Рада голів), у якому член профспілки перебуває на обліку, протягом місяця оформляє його вихід із профспілки. До офіційного підтвердження виходу член профспілки продовжує сплачувати членські внески. Звільнений із підприємства, установи, організації член профспілки, який не знявся з профспілкового обліку протягом місяця, виключається з членів НПГУ профспілковим комітетом (Радою голів) первинної профспілкової організації НПГУ. Член НПГУ, який більше двох місяців не сплачував членські профспілкові внески без поважних причин, втрачає право на захист з боку НПГУ доти, доки ним не буде погашена заборгованість.

Права і обов'язки членів профспілки

4.1. Кожен член НПГУ має право:

1. На правовий захист і допомогу з боку профспілки в державних, судових і господарських органах.

2. Висувати будь-якого члена НПГУ і свою кандидатуру для обрання, обирати і бути обраним до будь-яких профспілкових органів, на профспілкові конференції і з'їзди згідно з встановленою квотою представництва.

3. Звертатися до всіх профспілкових органів, вимагати відповіді по суті своїх звернень, отримувати інформацію, консультації і безкоштовну юридичну допомогу.

4. Брати участь у роботі профспілкової організації, вільно обговорювати будь-які питання, що стосуються її діяльності і НПГУ взагалі, відстоювати свою думку, в тому числі на профспілкових зборах, брати участь у розробленні статутних документів і рішень виборних органів, контролі за їх реалізацією.

5. Брати участь у колективних діях профспілки, отримувати захист і підтримку профспілки у разі переслідування за участь у них або за членство в профспілці.

6. На отримання інформації про роботу профспілкової організації, профспілкових органів і профспілки в цілому, брати участь у контролі й оцінюванні їхньої діяльності.

7. На збереження прав і пільг, що надаються членам трудового колективу на період роботи у виборних профспілкових органах, згідно з колективним договором, угодою.

8. На моральне і матеріальне заохочення за активну участь у діяльності профспілки, а також подання до нагород профспілки.

9. На додаткові пільги і компенсації, передбачені колективним договором і угодами, укладеними профспілкою.

10. Вийти із профспілки на підставі особистої заяви із вказівкою причини виходу.

11. Припинити роботу у разі виникнення небезпечних умов на робочому місці з повідомленням адміністрації підприємства та виборного органу профспілки.

4.2. Кожен член профспілки зобов'язаний:

1. Виконувати Статут НПГУ.

2. Своєчасно у встановленому розмірі сплачувати обов'язкові профспілкові членські внески.

3. Виконувати рішення виборних органів профспілки, покладені на нього профспілкові обов'язки і доручення.

4. Виконувати умови договорів і угод, що укладаються профспілкою.

5. Не допускати дій (бездіяльності), що завдають шкоди профспілці, а також порочать честь профспілки.

6. Брати участь у роботі зборів профспілкової організації, а у разі обрання делегатом – у роботі конференцій, з'їздів.

7. Брати участь у колективних діях профспілки.

8. Сприяти зміцненню профспілки.

9. У разі звільнення з організації або припинення навчання у навчальному закладі отримати облікову картку з відміткою про зняття з обліку.

 

Профсоюз является добровольной общественной организацией, объединяющей работников в соответствии с их интересами, сферы деятельности для защиты трудовых, социальных и экономических интересов членов профсоюзов.

Во всем мире профсоюзы - основа гражданского общества и взаимовыгодного сотрудничества между работодателем и работником. Именно профсоюзы и их про-рабочая позиция являются весомым рычагом в борьбе за права рабочих.
В Украине, как и во всем мире, профсоюзы являются не только буфером между работодателем и работником, но и лоббируют интересы людей наемного труда в государстве. Используя социальные рычаги профсоюза сотрудничают с другими общественными и политическими организациями для достижения поставленных целей.
Профсоюзы всего мира имеют возможность объединяться по географическим, отраслевым или иным принципам для широкого и плодотворного сотрудничества, защиты прав работников и развития демократического, гражданского общества и развития социального диалога.
Конституция Украины определяет, что «профессиональные союзы являются общественными организациями, объединяющими граждан, связанных общими интересами по роду их профессиональной деятельности. Профессиональные союзы создаются без предварительного разрешения на основе свободного выбора их членов. Все профессиональные союзы имеют равные права».
Кроме Конституции Украины деятельность профсоюзов регламентируется также Кодексом законов о труде и отдельными Законами: «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности », «О коллективных договорах и соглашениях», «Об объединениях граждан».

«Граждане имеют право на участие в профессиональных союзах с целью защиты своих трудовых и социально - экономических прав и интересов. Профессиональные союзы являются общественными организациями, объединяющими граждан, связанных общими интересами по роду их профессиональной деятельности. Никто не может быть принужден к вступлению в любое объединение граждан или ограничен в правах за принадлежность или непринадлежность к политическим партиям или общественным организациям.»

Ст. 36 Конституции Украины

 


 

Отличие свободных профсоюзов

Исторические предпосылки украинского профсоюзного движения, нестабильная политическая и экономическая ситуация в государстве создали на территории Украины противоречивые условия, при которых несколько объединений профсоюзов вместо сотрудничества и совместной борьбы за права работников вынуждены по тем или иным причинам конкурировать между собой.
Поэтому на сегодня украинская профсоюзная сеть условно разделена на «старые» профсоюзы,
«свободные» профсоюзы и «желтые» профсоюзы (создаются работодателями). Говоря о старых профсоюзах, речь идет о Федерации Профсоюзов Украины (ФПУ), что является потомком советской монополистической профсоюза.
Вместе с клеймом «про- советской» профсоюза ФПУ получили в наследство сложные коррумпированные схемы работы и патологическую неотъемлемость интересов государства и работодателя. По этим старым профобъединениям тянется целый шлейф скандалов, негативно влияет не только на деятельность ФПУ, но и на авторитет профсоюзов вообще.
Свободные профсоюзы - это первые шаги независимой украинской общественности создать действенное и независимое от коррумпированной власти профсоюзное движение для защиты рабочих интересов.
Основное отличие свободных профсоюзов в том, что созданы они были не государством и не для государства. Свободные профсоюзы в Украине появились с первых рабочих забастовок и созданы были самими рабочими и для рабочих.
Именно по идеологии различают старые и свободные профсоюзы. Идеология свободных профсоюзов предполагает свободу от политических и коррупционных интересов, гласность, прозрачную деятельность на демократических началах.
Свободные профсоюзы не зависят от интересов работодателей и политиков, не затрагивают религиозных, идеологических и других свобод своих членов.
Всегда открыты к сотрудничеству и диалогу, но не уступают своим принципам в борьбе за права людей наемного труда.

Свободные профсоюзы, как ни одна другая организация, всячески поддерживают свободу слова, прозрачную социальную политику, достойные экономические и трудовые условия жизни общества.

Главной задачей свободных профсоюзов, профсоюзов нового европейского демократического типа, является донесение до человека труда идеологии свободы, идеологии справедливости, идеологии солидарности. Ведь никто не будет отстаивать права человека, когда он сам не будет этого делать. Поэтому сейчас это главная миссия профсоюзов - изменить сознание людей наемного труда для того, чтобы они поняли, что за свои права надо бороться.
Часто говорят о том, что свободные профсоюзы всегда в конфликтах, всегда в борьбе и противоречиях, но это и является признаком того, что профсоюз действенный. Когда же в профсоюзе все тихо и мирно, нет никаких проблем - не профсоюз а бюрократическое гнездо, где раздаются путевки в санатории «своим», а на членские взносы руководители покупают себе авто.

Принципы деятельности профсоюзов

Миссия профсоюзов - создавать гражданское общество, защищать права людей наемного труда, отстаивать социальные права граждан.

Забастовка - это крайняя, окончательная мера, когда использованы другие средства. Свободные профсоюзы предпочитают при решении коллективных конфликтов процедурам переговоров, заключению коллективных договоров, где закладываются все моменты, которые не предусмотрены в действующем законодательстве и имеют свои особенности на конкретном предприятии. Если работодатель не выполняет договоренности, заключенные в этой сделке, только тогда наступает второй этап - этап борьбы.
Важным пунктом общественного давления является взаимодействие со средствами массовой информации. Представители четвертой власти (журналисты) и профсоюзники вместе эффективно влияют на позицию власти и работодателя. Именно такое сотрудничество и открытость деятельности профсоюзов - залог успеха в работе.

Три основных принципа определяют свободные, демократические профсоюзы:

Первый принцип - независимость. Это означает, что профсоюз является независимым от органов государственной власти и должностных лиц.

Второй принцип - самоуправление. Этот принцип предусмотрен Законом «Об общественных объединениях» и выраженный в праве профсоюзов самостоятельно принимать свои уставы и регулировать всю внутреннюю деятельность.


Третий принцип - добровольность объединения. Этот принцип обеспечен законодательством о профсоюзах ст.7 закона и Закона «Об общественных объединениях ».

Характерными признаками профсоюзов НПГУ являются:

- Выполнение настоящих функций профсоюзов для защиты прав и интересов наемных работников;
- Независимость от государственных органов и работодателей;
- Запрет на членство в профсоюзах работодателей и владельцев предприятий;
- Сотрудничество с другими общественными организациями и политическими партиями только на паритетных началах.

НПГУ действуют на принципах социального партнерства и трипартизма, сотрудничают с органами государственной исполнительной власти и объединениями работодателей, активно участвуют в переговорах по Генеральному, отраслевых и региональных соглашений и коллективных договоров.

Формы деятельности профсоюзов

- Подписание соглашений и коллективных трехсторонних соглашений с работодателями и государством по соблюдению обязательств по условиям труда, его оплаты и др.. Государство в данном случае является гарантом соблюдения обязательств, взятых на себя профсоюзами и работодателями. Главной из этих соглашений является Генеральное тарифное соглашение, ежегодно подписывается наиболее влиятельными профобъединениями и профсоюзами, представителями работодателей Украины и Кабинетом Министров Украины.
- Лоббирование интересов профсоюзов в органах государственной власти, прежде всего - в Верховной Раде Украины. Профсоюзы добиваются изменений в таких принципиальных вопросах, как установление размера прожиточного минимума, черты малообеспеченности, размеры минимальной зарплаты, пенсии и др..
- Защита прав и интересов своих членов в органах судебной власти по делам по вопросам трудовых отношений и досудебных примирительных процедурах.
- Акции протеста, которые являются крайними мерами и применяются в условиях, когда другие возможности защиты работающих исчерпаны. Акции протеста могут проводиться без прекращения работы с целью привлечь внимание работодателя к нерешенным проблемам (открытые коллективные обращения, митинги, пикетирования, производство продукции без предоставления разрешения на ее отгрузки потребителям и т.д.) и с прекращением работы (забастовка), когда работодателю наносятся прямые убытки.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


KONV ILO 600X80 NPGU 

ohrana truda gl21
VSTUPIT
 
 
 
 
 
proekt trudovovgo baner 2
sozda32
 
 podpiskaASPEKT 1      iloenc
 
  • logo kvpu
  • partn2
  • partn3
  • partn4
  • npgu ternovka
  • partn2
  • minigwiki
  • logo bezramok youtube
  • derggirnagl